Đánh giá thực trạng bệnh lây nhiễm qua thực phẩm và kiến thức, thực hành, thái độ của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm tại tỉnh Hải Dương năm 2009

53 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2010

Số: 12

Trang: 86-89

Liên kết