Đề nghị một cách xếp loại suy tủy xương

130 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1990

Số: 4

Trang: 13-18

Đề xuất một cách xếp loại suy tủy xương (STX), có thể áp dụng trong điều kiện nước ta, chủ yếu dựa vào các tiêu chuẩn lâm sàng, huyết đồ, tủy đồ và sinh thiết tủy xương để đề cập đến tình trạng STX theo các dòng tế bào máu, theo mức độ, theo biến chuyển và theo nguyên nhân của bệnh. Nghiên cứu trên 52 bệnh nhân (BN) STX toàn bộ điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu từ 1983 đến 1985, 1,92% thiếu máu (TM) vô sinh (VS) 3 dòng cấp, 40,28% TM VS 3 dòng bán cấp, 36,54% TM giảm sinh (GS) 3 dòng bán cấp, 21,15% TM GS 3 dòng mãn. Các chỉ số xét nghiệm huyết học có những nét đặc trưng cho từng thể bệnh. Các thể TM VS biểu hiện các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm nhiều hơn và nặng hơn so với các thể TM GS và việc xếp loại chỉ có ý nghĩa đặc trưng cho một thời điểm nhất định. Vì vậy, rất cần chú ý đến tính chất động học của bệnh.
Liên kết