Định lượng các thành phần chính trong dung dịch thuốc thay thế huyết tương glucangina

177 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1987

Số: 5 + 6

Trang: 27-30+35

Mục đích: định lượng các thành phần chính trong dung dịch thuốc thay thế huyết tương glucangina. Bài báo đã giới thiệu vật liệu thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Phần thực nghiệm bao gồm: định lượng natri anginat, định lượng glucoza, định lượng natri clorua trong hỗn hợp dung dịch glucangina. Kết quả: với natri anginat, sau khi tác khỏi hỗn hợp, định lượng bằng phương pháp axit bazơ thì sai số do với mẫu chuẩn là +0,23%; với glucoza thì định lượng trực tiếp trong hỗn hợp bằng phương pháp đo iốt, sai số so với mẫu chuẩn là +1%; với natri clorua, sau khi loại natri anginat thì định lượng bằng phương pháp Charpentier Volhard, sai số so với mẫu chuẩn xấp xỉ -0,03%.
Liên kết