Định lượng đồng thời các hoạt chất sinh học trong dược liệu kim ngân ( linocere japonica) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

100 August 31, 2017 0

Năm: 2010

Số: 7

Trang: 12-18

Liên kết