Định lượng gingerol trong các mẫu gừng tươi (Zingiber oficinale Roscoe) và cao gừng bằng phương pháp HPLC

191 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 4 (420)

Trang: 28-32

Liên kết