Định lượng GLUCOZA-6-PHOTPHAT DEHYDROGENAZA trong hồng cầu (dùng các kỹ thuật quang phổ và thử nghiệm hàng loạt)

228 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1974

Số: 4

Trang: 124-129

Liên kết