Định lượng một số enzym bằng phương pháp quang phổ hấp thụ

193 August 31, 2017 0

Năm: 1974

Số: 1

Trang: 54-59

Liên kết