Góp phần nghiên cứu định lượng rutin trong hoa hoè bằng phương pháp HPLC

113 August 31, 2017 3

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 15-18

Từ khóa: rutin HPLC hoa hoè

Liên kết