Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tại cộng đồng

715 May 03, 2018 6

Cơ quan tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội

Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Năm: 2016

Số trang: 220

Liên kết