Kết quả nghiên cứu các chỉ số xét nghiệm đông máu vòng đầu ở người Việt Nam bình thường

419 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 3

Trang: 36-38

Nghiên cứu gồm 120 người bình thường, tuổi từ 20 đến 77, không có tiền sử chảy máu, sử dụng máy đông máu tự động CA-500 và Coulter-540. Chỉ số APTT chung bằng 24-25 giây; APTT giữa nhóm 60 tuổi ngắn hơn nhóm <30 tuổi và 30-45 tuổi; APTT giữa hai giới không có sự khác biệt. Chỉ số PT chung =8,3-12,7 giây; PT%=80,55-123,25 %; INR=0,8-1,25; PT, PT%, INR giữa 2 giới và các nhóm không có sự khác biệt. Chỉ số TT=15-25,6 giây; giữa 2 giới và các nhóm không có sự khác biệt. Số lượng tiểu cầu là 150-390 g/l; giữa 2 giới và các nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên tuổi cao số lượng tiểu cầu có tăng hơn.
Liên kết