Kết quả nghiên cứu một số chỉ số xét nghiệm cầm máu đông máu ở người bình thường

349 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 3

Trang: 20-23

Nghiên cứu gồm 120 người bình thường không có tiền sử chảy máu, tuổi từ 20 đến 77. Thời gian máu chảy là 169 giây, giữa các giới và các nhóm sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nồng độ Fibrinogen huyết tương là 2,56 g/l, giữa hai giới sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; nhóm <45 tuổi có nồng dộ Fibrinogen thấp hơn nhóm ≥45 tuổi sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Không gặp trường hợp nào cục máu không co; 2,5% cục máu co không hoàn toàn; 97,5% cục máu co hoàn toàn. Nghiệm pháp rượu âm tính ở tất cả các trường hợp. Không có trường hợp nào có thời gian tiêu sợi huyết <90 phút.
Liên kết