Kết quả nghiên cứu tinh dầu hương phụ biển (cyperus stoloniferrus retz và hương phụ vườn (cyperus rotundus L.)

268 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1995

Số: 1

Trang: 4-6

Liên kết