kết quả rửa và bảo quản thận trong ghép thận thực nghiệm tại bệnh viện Việt Đức (từ tháng 10/1993 đến tháng 11/1995)

336 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1998

Số: 5

Trang: 17-21

Liên kết