Kết quả rửa và bảo quản thận trong ghép thận thực nghiệm tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 10/93 đến tháng11/95

315 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1998

Số: 5

Trang: 17-24

Liên kết