Khảo sát chất lượng huyết tương tươi đông lạnh được sản xuất tại Trung tâm Truyền máu khu vực Huế

236 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội nghị khoa học toàn quốc về Hemophilia và đông máu ứng dụng lần thứ VI, Bình Định, ngày 6-7/5/2011

Trang: 129-135

Liên kết