Kỹ thuật sắc ký giấy đơn giản cho phép phát hiện sàng lọc nhiều trường hợp hỗn loạn chuyển hoá trên một mẫu nước tiểu

193 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1982

Số: 3

Trang: 33-39

Liên kết