Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh tả của người dân xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương tháng 4/2011

108 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 5

Trang: 117-119

 
Liên kết