Mối liên quan của HLA-DR và bệnh lupus ban đỏ hệ thống

40 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 9

Trang: 54-55

Nghiên cứu trên 87 BN chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống (SLE) được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Trong các serotype chỉ có tần xuất của DR2 ở nhóm bệnh là cao hơn 25,3%. So với các nghiên cứu của các nước Đông Nam Á và Châu Á thấy mối liên hệ liên quan của SLE với HLA-DR2 cho thấy DR2 là serotype chủ yếu của locus HLA-DRB1 qui định tính nhạy cảm với SLE ở những tộc người Đông Nam Á nói riêng và người châu Á nói chung.
Liên kết