Mối liên quan giữa chậm phát triển thể lực trên chuột thiếu kẽm ở lứa tuổi phát triển với sự giảm nồng độ kẽm trong xương đùi và nồng độ tiết tố " Insuline - like Growth Factor I" ( IGF-1 )

213 April 11, 2017 0

Năm: 1996

Số: 2

Trang: 24-30

Liên kết