Mối liên quan giữa sự thiếu hụt gen mã hoá cho C4A và bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

37 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 56-57

Nghiên cứu trên 69 BN điều trị lupus ban đỏ hệ thống (SLE) tại Viện Da liễu TƯ. Nhóm chứng gồm 57 người cho máu khỏe mạnh. Qua khảo sát sự tồn tại của hiện tượng chèn ép 2bp ở exon 29 bằng kỹ thuật PCR. Kết quả cho thấy: sự thiếu hụt C4A do hiện tượng chèn 2bp ở exon 29 không được phát hiện thấy ở cả BN SLE và người nhóm chứng. Không có mối liên quan giữa sự thiếu hụt gen mã hóa cho C4A do hiện tượng chèn 2bp ở exon 29 và sự xuất hiện SLE.
Liên kết