Mối liên quan giữa tính đa hình thái của FC gama RIIA với bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

42 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 11

Trang: 38-39

Đối tượng gồm 99 BN lupus ban đỏ hệ thống (SLE) được chẩn đoán và điều trị tại Viện Da liễu và được khảo sát genotyp của Fc gama RIIA. Nhóm chứng gồm 93 người cho máu tình nguyện được khảo sát genotyp của Fc gama RIIA. Genotyp của Fc gama RIIA được xác định theo phương pháp PCR-SSP. Kết quả: bốn phản ứng PCR được dùng để xác định genotyp của Fc gama RIIA. Tần suất của R/R131, R/H131 và H/H131 ở 99 BN lần lượt là 15(15,1%), 74(74,1%) và 10(10,1%) và ở 93 người chứng lần lượt là 11(11,8%), 50(53,8%) và 32(34,4%). Sự phân bố tần suất 3 genotyp giữa 2 nhóm khác biệt có ý nghĩa với X2 = 16,61 và p<0,01. Genotyp của Fc gama RIIA có thể là yếu tố nguy cơ cho sự xuất hiện SLE ở người Việt Nam.
Liên kết