Một động mạch vành: phân loại và chẩn đoán trên cắt lớp vi tính 64 dãy

232 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 16-17


Liên kết