Một Sapogenin mới được phân lập từ cây lá giang Ecdysanthera rose Hook.et Arn.( Apocynaceae ) của Việt Nam

376 April 11, 2017 0

Năm: 1995

Số: 231

Trang: 16-17

Liên kết