Một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ nảy mầm và chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh (panax VietNamensis) gieo trên khay nhựa

392 August 31, 2017 2

Năm: 2010

Số: 5

Trang: 24-28

Liên kết