Một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng và điều trị bệnh phong của quận Hai Bà Trưng

58 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 11

Trang: 71-73

Qua nghiên cứu 204 BN (139 nam, 65 nữ) được điều trị tại Bệnh viện Hai Bà Trưng, Hà Nội từ 1955-1995. Tác giả có 1 số nhận xét: về lâm sàng: vị trí tổn thương hay gặp nhất là phần hở (78,92%), trong đó đầu mặt chiếm tỷ lệ cao nhất là 43,48%; Thể T là thể chiếm tỷ lệ cao nhất 53,4%. Về điều trị: điều trị theo MDT thời gian điều trị ngắn hơn và chưa gặp trường hợp nào bị tàn phế.
Liên kết