Một số nhận xét về dịch tễ học bệnh phong ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

62 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 10

Trang: 14-16

Nghiên cứu 204 BN ( 139 nữ, 65 nam) phong tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trên cơ sở hồi cứu bệnh án và sử lý số liệu theo thống kê y học. Tình hình bệnh tăng từ 1955-1965, giảm dần 1966-1995. Nam chiếm 68,14%, nữ chiếm 31,68%. Lứa tuổi 16-25: chiếm 15,68%. Nữ giới phát bệnh sớm hơn nam bắt đầu từ 11-15 tuổi với tỉ lệ cao 13,8% trên 50 tuổi vẫn còn có nguy cơ phát bệnh nhiều hơn nam giới với tỉ lệ 4,62%. Thời kỳ 11-15 tuổi và trên 50 tuổi mắc bệnh của nam từ 16-20 tuổi có chậm hơn so với nữ và dần tăng lên từ 20-25 tuổi với tỉ lệ 17,27%.
Liên kết