Một số yếu tố liên quan tác động đến kiến thức, thát độ và thực hành của cán bộ chông phong về phòng chống tàn tật cho bệnh BN ở Daklak, năm 2004

440 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 5-7

Từ khóa: Bệnh phong

Liên kết