Nghiên cứu ảnh hưởng của nitơ dioxy trên động vật thực nghiệm và tác dụng của mật gấu nuôi

208 August 23, 2017 0

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn 

Năm: 2005

Số trang: 164Tr.

Thực nghiệm trên 90 thỏ và 100 chuột cống trắng. Dùng mật gấu theo phương pháp A: động vật uống 30 phút trước khi gây nhiễm độc, sau nhiễm độc cho uông tiếp một liều nữa; phương pháp B: cho động vật uống ngay sau khi gây nhiễm độc, sau 30 phút lại cho uống tiếp một liều. Kết quả: có sự thay đổi các chỉ số nghiên cứu trên động vật thực nghiệm nhiễm độc nitơ dioxyd cấp tính qua đường hô hấp. Sử dụng mật gấu theo phương pháp A có hiệu quả tốt với rối loạn do nhiễm độc với nồng độ 108 ppm so với phương pháp B và với động vật không sử dụng mật gấu. Hoạt độ enzym SOD hồng cầu nhóm sử dụng theo phương pháp A cao hơn nhóm sử dụng theo phương pháp B với nhóm không sử dụng mật gấu. Hàm lượng MetHb thấp hơn nhóm không sử dụng mật gấu. Tỷ lệ % trọng lượng phổi so với trọng lượng cơ thể chuột nhiễm độc nitơ dioxyd sử dụng theo phương pháp A thấp hơn nhóm sử dụng theo phương pháp B với nhóm không sử dụng mật gấu.
Liên kết