Nghiên cứu biến đổi giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 lớp

363 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3 PB

Trang: 94-99

Liên kết