Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và hấp thu dược chất của thuốc tiêm natri diclofenac

2195 August 31, 2017 15

Tạp chí: Dược học

Năm: 2003

Số: 3

Trang: 23-27

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến độ ổn định của thuốc tiêm natri diclofenac (NaD) 2,5% và sự hấp thu NaD từ dung dịch tiêm NaD 2,5% trên chuột cống trắng. Kết quả: độ ổn định của dung dịch thuốc tiêm NaD 2,5% phụ thuộc vào tỷ lệ propylen glycol trong hỗn hợp dung môi dùng pha thuốc, pH của dung dịch, loại chất chống ôxy hóa, nồng độ chất chống ôxy hóa, chất hiệp đồng chống ôxy hóa và đóng khí trơ khi hàn ống. Khả năng hấp thụ NaD từ dung dịch NaD 2,5% tiêm bắp bị ảnh hưởng rất lớn bởi tỷ lệ propylen glycol và pH của dung dịch tiêm.
Liên kết