Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật dài mỏm trâm

95 August 31, 2017 2

Tác giả: Phạm Tuấn Cảnh 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3 PB

Trang: 130-133

Liên kết