Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng thể tâm thần phân liệt thể paranoid và kết quả điều trị bằng chlorpramazine và haloperidol

194 August 23, 2017 1

Tác giả: Phạm Văn Mạnh 

Chuyên ngành: Tâm thần học

Năm: 2008

Số trang: 221 Tr.


Liên kết