Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng lợi mật của cao quả mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC.)

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 7 (411)

Trang: 28-32

Liên kết