Nghiên cứu giá trị chẩn đoán viêm phổi thở máy của bảng điểm lâm sàng nhiễm khuẩn phổi kết hợp với nồng độ Procalcitonin máu

56 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 5

Trang: 137-140


Liên kết