Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng vạt nhánh xuyên động mạch ngực lưng: một số kết quả bước đầu

333 December 06, 2017 1

Năm: 2015

Số: 1

Tập: 19

Trang: 397-401

Liên kết