Nghiên cứu hiệu lực và độc tính của dạng thành phẩm 10anpha-trifluoro methyl hydroartemisinin (TFMHA) trên thực nghiệm

448 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 10 (426)

Trang: 27-32

Liên kết