Nghiên cứu kết quả tách khối tiểu cầu từ một người cho trên máy Cobe Spectra và Hemonetics tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương năm 2006-2007

381 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 686-692


Liên kết