Nghiên cứu khả năng nhân giống và bảo tồn ngũ gia bì hương và ngũ gia bì gai ở Việt Nam

130 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 108-113

Liên kết