Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng rối lọan lipid máu ở người trên 40 tuổi tại khu vực đồng bằng Bắc bộ

181 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2009

Số: 5

Trang: 81-86

Liên kết