Nghiên cứu nhận dạng pháp y bằng phương pháp hình thái học và phân tích ADN một số Locus Str ở người Việt

174 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Lợi 

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Năm: 2009

Số trang: 166Tr.


Liên kết