Nghiên cứu phương phá tinh chế kháng nguyên MYCOBACTERIUM LEPREA từ mảnh sinh thiết da ở bệnh nhân phong

254 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 61

Từ khóa: Bệnh phong

Liên kết