Nghiên cứu phương pháp chế biến, tác dụng trên tim thỏ cô lập và độc tính cấp của cao phụ tử Sa Pa ( Lào Cai)

447 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2004

Số: 340

Trang: 12-14

Liên kết