Nghiên cứu quy trình sinh khối tế bào rễ sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) trên môi trường lỏng

99 August 31, 2017 0

Năm: 2008

Số: 7

Trang: 5-12

Liên kết