Nghiên cứu quy trình tạo callus sâm vũ diệp ( Panax Bipinnatifida seem.)

110 August 31, 2017 0

Năm: 2009

Số: 9

Trang: 99-102

Từ khóa: callus sâm vũ diệp

Liên kết