Nghien cúu sự biến đổi Hydroxyprolin ở vết thương bỏng do vôi tôi nóng được điều trị bằng Madhuxin

209 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 5

Trang: 28-30

Liên kết