Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số khí máu động mạch ở động vật phù phổi cấp tổn thương do nhiễm độc cấp Oxyt Nitơ thực nghiệm

187 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 8

Trang: 4-6

Liên kết