Nghiên cứu sự tích lũy và biến động hàm lượng Sinensetin trong cây râu mèo qua một số giai đoạn phát triển

122 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 20-23

Liên kết