Nghiên cứu tác dụng chống oxy hoá của cao quả nhàu trên hai mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng carbon tetrachlorid (CCL4)VÀ PARACETAMOL

429 April 11, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 372

Trang: 22-25

Từ khóa: Qủa nhàu

Liên kết