Nghiên cứu tác dụng của viên trừ ngứa B trên mô hình viêm da dị ứng tiếp xúc

35 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thuý Tạ Văn Bình 

Năm: 2003

Số: 11

Trang: 25-26

Nghiên cứu trên chuột thực nghiệm để so sánh thuốc trừ ngứa B với prednisolon. Tính theo trọng lượng mẩn của mẩu tổ chức mẩn ở vị trí tiêm trêm cùng một cá thể cho 3 nhóm nhóm: đối chứng âm tính (7,4+ -2,7), dương tính (3,2+ - 1,5) và nhóm viên trừ ngứa B(4,5 + -2,2) p< 0,01 như vậy viên trừ ngứa B và prednisolon đều có tác dụng làm giảm sự tăng trọng lượng của mẩu tổ chức gây ra bởi viên dị ứng khi so sánh với nhóm dùng nước muối sinh lí sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra còn thử phản ứng viêm ở biểu bì, tế bào đa nhân, tế bào đơn nhân, đều so sánh với nhóm đối chứng âm tính p< 0,05 và p< 0,01 nhự vậy viên mẩn ngứa B và prednisolon có tác dụng như nhau về việc ức chế các biểu hiện viêm ở biểu bì.
Liên kết