Nghiên cứu tác dụng hạn chế rối loạn Lipid máu của bột chiết lá dâu ở chuột cống trắng gây đái tháo đường

452 April 11, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 107-115

Liên kết